طراحی سایت
اعضای دفتر منتورینگ

مدیر دفتر منتورینگ : سرکار خانم دکتر درویش

مدیر دانشجویی دانشکده پزشکی : جناب آقای امین نیکوخصال

مسئول هماهنگی کمیته منتورینگ : جناب آقای امیر امراهی

سایر اعضاء.......pdf

اساسنامه دفتر منتورینگ

اساسنامه دفتر منتورینگ دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 

اساسنامه.pdf

اساسنامه EDO دانشجویی

اساسنامه مرکز EDO دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام : مرکز توسعه و مطالعات آموزشی دانشکده پزشکی در شاخه دانشجویی به عنوان یک مرکز دانشجو محور در جهت بهبود وضعیت و کیفیت آموزشی دانشکده پزشکی و ارتقاء سطح دانشکده و دانشگاه تلاش می کند. این دفتر شاخه دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه پزشکی در دانشکده است که مستقیما زیر نظر مدیریت مرکز توسعه پزشکی فعالیت می کند .....اساسنامه.pdf

 

جستجو